Kiasu

Cracked me up when I saw this on my recent trip to Singapore:

Kiasu Expresso
0 Responses